ระบบติดตามงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
E-Doc-Track (Electronic Document Tracking System)